Zorg

Wij werken kindgericht. Ieder kind maakt een eigen ontwikkeling door en wij proberen daar zoveel mogelijk bij aan te sluiten en het onderwijs op af te stemmen. Op onze school is een intern begeleider aanwezig om de zorg te coördineren, contacten met ouders en leerkrachten te onderhouden, de Orthotheek te beheren, extra oefenstof te verzamelen, de leerlingbespreking, voortgangsbespreking en het groepsoverleg te leiden, handelingsplannen te schrijven en de zorgafspraken te bewaken. Extra zorg vindt plaats in de eigen groep door de eigen groepsleerkracht/en. Er wordt altijd met een groepsplan gewerkt. De IB-er (of RT-er) kan extra zorg buiten de groep geven. Dit staat omschreven in het individuele handelingsplan wat door de IB-er wordt opgesteld.
Wanneer blijkt, dat het kind ondanks alle maatregelen toch niet voldoende gebaat is bij deze hulp maken we gebruik van HGPD, of er wordt hulp gezocht bij andere deskundigen, of wordt het aangemeld bij het zorgloket. Deze beslist over extra hulp en ondersteuning in de school mogelijk is (of toelating tot speciaal onderwijs) . In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school kunt u nalezen. In het schoolondersteuningsprofiel legt de school ten minste 4 jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben.

SOP