1 Created with Sketch.

Sociale veiligheid en Gedragscode

We hanteren de gedragscode die voor de Archipelscholen is vastgesteld. Dit houdt in dat er respect is voor het leven in al zijn schakeringen met aandacht voor de betekenis van levensbeschouwelijke, culturele en maatschappelijke waarden in al hun verscheidenheid, zoals die voorkomen in onze samenleving.
Om dit binnen ons onderwijs waar te maken zorgen we voor een veilige school met een gedragscode. Ongewenste seksueel getinte aandacht die tot uiting komt in verbaal, fysiek of non-verbaal gedrag, racisme, agressie en geweld én discriminatie vinden wij ontoelaatbaar. De gedragsregels bestrijken verder terreinen als pesten, internetgebruik, Arbo-zaken en privacy.
Elke leerkracht binnen Archipelscholen voelt zich verantwoordelijk voor alle mensen die bij de school betrokken zijn. Denk daarbij aan gedrag, houding, taalgebruik en algemene fatsoensnormen.
Bij het vermoeden van strafbare feiten is het personeel verplicht dit te melden bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is verplicht aangifte te doen bij een vermoeden van strafbare feiten bij politie of justitie na overleg met de vertrouwensinspectie.
De Archipelgedragscode is op school aanwezig en op aanvraag beschikbaar bij het ondersteuningskantoor, postbus 7, 4380 AA Vlissingen tel. 0118-493150, zie ook de website www.archipelscholen.nl