1 Created with Sketch.

Ouderbetrokkenheid

 

Hoe ouders worden betrokken

Ouders moeten zich welkom voelen bij ons op school. Wij vinden een goede samenwerking met ouders vanzelfsprekend. Immers, ouders vertrouwen hun kostbaarste bezit, hun kind(eren), aan de school toe. Ouderbetrokkenheid is van groot belang om de ontwikkeling van het kind zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij spreken daarom ook van educatief partnerschap. School en ouders hebben ieder hun eigen rol en zijn niet gelijk aan elkaar, maar wel gelijkwaardig. Ouders denken als partners mee, terwijl de uitvoering van het onderwijs onder de verantwoordelijkheid van de school blijft. Een goede relatie met ouders over de ontwikkeling van hun kind heeft effect op de resultaten die wij in ons onderwijs nastreven. Wij betrekken ouders ook bij de ontwikkeling van de school als geheel, het is ook in hun belang dat de school optimaal functioneert en toegerust is.

Communicatie met ouders. Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Wij informeren de ouders middels de schoolgids, de website www.lispeltuut.net, de maandelijkse nieuwsbrief en de informatiebrieven vanuit de groepen over schoolse- en groepszaken.

Oudergesprekken en rapporten: Aan het begin van het schooljaar en in februari worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht over de ontwikkeling van uw kind. In november krijgen de leerlingen hun eerste rapport mee en vinden er gesprekken plaats op verzoek van de ouders en/of leerkrachten. Dit is een tussentijds rapport met informatie over de methodetoetsen, ZIEN (volgt de sociaal-emotionele ontwikkeling) en het kinddeel (Wat vindt het kind er zelf van?). In februari volgt het 2e rapport met informatie over de methodetoetsen en de Cito-toetsen en wordt u uitgenodigd voor een oudergesprek. Aan het einde van het schooljaar volgt het 3e rapport met methodetoetsen, Cito-toetsen, ZIEN en het kinddeel en kunnen ouders op verzoek een gesprek hebben met de leerkracht. De onderbouw ontvangt in maart en juni een KIJK!-rapport.

Uiteraard bestaat er altijd de mogelijkheid na schooltijd met de groepsleerkracht, de ib-er of de directeur te spreken of een afspraak te maken.

Informatieverschaffing gescheiden ouders: De opvoedende ouder krijgt alle informatie van de school, maar ook de niet-opvoedende ouder heeft recht op informatie. Dit is geregeld in het Burgelijk Wetboek (artikel 1-377c). In dit artikel is bepaald dat een school desgevraagd in principe verplicht is de ouder, die niet met het ouderlijk gezag is belast, informatie te verstrekken. De school hoeft de informatie niet te verstrekken als zij deze informatie ook niet aan de ouder die met het ouderlijk gezag belast is, zou verstrekken of als het belang van het kind door het verstrekken van informatie in het geding komt. Bij gescheiden ouders vindt de informatieverstrekking via de schooldirectie plaats. De niet-opvoedende ouder dient deze informatie schriftelijk bij de schooldirectie aan te vragen. Daarbij zal een kopie van het wettelijk toegestaan legitimatiebewijs van deze ouder moeten worden meegestuurd, zodat de school zeker weet dat het om een (niet-opvoedende) ouder van de leerling gaat. De schooldirectie neemt naar beide ouders toe een neutrale opstelling in, mengt zich niet in conflicten tussen ouders en zorgt voor een onpartijdige houding. De schooldirectie zal de opvoedende ouder over het ontvangen verzoek om informatie, in kennis stellen. Daarbij wordt aangegeven dat alleen redenen die het belang van het kind aangaan, tegen het verzoek kunnen worden ingebracht. Als de schooldirectie zich ervan heeft overtuigd dat er geen (wettelijke) belemmeringen zijn, zal het verzoek om informatie worden ingewilligd. Beantwoording van zo’n verzoek zal in principe binnen een maand plaatsvinden. In de meeste gevallen zal – als het verzoek wordt gehonoreerd – worden volstaan met het toezenden van een kopie van het rapport met een korte toelichting. Een kopie van deze toelichting wordt ook aan de opvoedende ouder overhandigd. Aan anderen dan de ouders (zoals advocaten) wordt geen informatie verstrekt om de onpartijdigheid van de schooldirectie te waarborgen. De schooldirectie is wel wettelijk verplicht om desgevraagd informatie over kinderen te verstrekken aan de Raad voor de Kinderbescherming. Als de schooldirectie van oordeel is dat het niet verstandig is om bepaalde informatie te verstrekken, dan kan de niet-opvoedende ouder aan de rechter verzoeken te bepalen dat de gevraagde informatie alsnog wordt verstrekt.