1 Created with Sketch.

Ons verhaal

In de samenwerkingsschool nieuwe stijl is “ontmoeting” het centrale woord. Twee verschillende identiteiten ontmoeten elkaar daar. We nodigen daarbij iedere leerling, iedere leerkracht en iedere ouder uit om zijn of haar levensbeschouwing in te brengen om van elkaar te leren, elkaar te verrijken en er respectvol mee om te gaan. Kernbegrippen zijn daarbij: vertrouwen, de waarheid is geen bezit en rechtvaardigheid. Diversiteit zien we als een verrijking. We zorgen ervoor dat iedereen zich in de school geaccepteerd en veilig voelt.

Het vertrekpunt van het aandacht besteden aan levensbeschouwelijke zaken zijn vooral de
vragen die kinderen stellen en niet de antwoorden van de volwassenen. Levensvragen van kinderen gaan over liefde, dood, natuur, geloof, goed en kwaad, mooi en lelijk, vriendschap, bang zijn, pesten. Het leren bespreken en herkennen van levensbeschouwelijke ervaringen en ideeën staat daarbij voorop en niet het vormen tot een bepaalde levensbeschouwing en de kennisoverdracht over levensbeschouwingen. Dit laatste is wel een onderdeel, maar niet het uiteindelijke doel. Het kennis opdoen is een van de bouwstenen die nodig zijn voor kinderen om een eigen levensbeschouwing te kunnen ontwikkelen in een sfeer van ontmoeting. De grote verhalen uit de verschillende religies zijn hiervoor richtinggevend. Vanuit de ontstaansgeschiedenis van de samenwerkingsschool nemen hierbij met name de verhalen vanuit de bijbel een belangrijke plaats in. Belangrijk zijn het vergroten van geestelijke rijkdom, het oog krijgen voor de rol van religie in de maatschappij, de taal, de beeldende kunst en de muziek.