1 Created with Sketch.

De medezeggenschapsraad (MR)

Alle ouders kunnen meedenken en meepraten over het beleid van de school. Dit kan via de MR, u kunt de MR vergaderingen bezoeken of een MR lid benaderen. In deze raad zitten 3 ouders. Ieder wordt voor drie jaar in de MR gekozen en kan zich na deze periode herkiesbaar stellen. Ook teamleden maken deel uit van de MR, de directeur is adviseur. De MR heeft over bepaalde beleidszaken adviesrecht en over bepaalde zaken instemmingsrecht. De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een Medezeggenschapsreglement. De MR houdt de ouders op de hoogte middels de nieuwsbrieven.
Mailadres MR: mr-lispeltuut@archipelscholen.nl
Oudergeleding:
Florien Moens (moeder Ruub)
Jorrit Renes (vader van Pouwel)

Floris Horstink (vader van Joppe, Sophie en Meike)

teamgeleding:

juf Raquel en juf Trees

 

Bekijk hier de verslagen van de vergaderingen.

schooljaar 2018/2019

verslag mr vergadering 06-09-2018