Kwaliteit

Wat is kwaliteitszorg? Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Wij werken planmatig en cyclisch op school- groeps- en individueel niveau.

Schoolniveau: Eén keer in de vier jaar wordt het schoolplan geschreven. Daarin staan de doelen voor de komende vier jaar uitgewerkt. Vanuit dit schoolplan wordt er ieder schooljaar samen met het team een jaarplan opgesteld. In dit plan komen de verschillende beleidsterreinen aan bod, waaronder: Opbrengsten, Kwaliteitsbeleid, Onderwijskundig beleid, Pedagogisch handelen en Personeelsbeleid.

In het schooljaar 2017-2018 is er bijvoorbeeld een doorgaande lijn gecreëerd op het gebied van zelfstandig werken en zijn de ‘kindgesprekken’ een terugkerend thema geweest tijdens de teamvergaderingen. De doelen die in het jaarplan zijn beschreven, komen terug op de teamvergadering, tijdens de groepsbespreking en klassenbezoeken en bijvoorbeeld tijdens studiedagen. We zorgen dat er momenten in het jaar zijn waarop wordt geëvalueerd en, indien nodig, worden plannen bijgesteld en afgeronde thema’s geborgd. Door deze thema’s met regelmaat terug te laten komen, zorgen we ervoor dat veranderingen die zijn ingevoerd, niet verwateren. Eén keer in de twee jaar houden we een tevredenheidspeiling onder leerlingen, ouders en leerkrachten. Met de informatie die hieruit voortkomt, weten we waar we goed in zijn en waar verbeterpunten liggen. Deze punten verwerken we in ons jaarplan en schoolplan.

Op groeps- en individueel niveau: Ook in de groep wordt er cylisch gewerkt aan de kwaliteit van ons onderwijs. We analyseren data (toetsen, kindgesprekken, observaties, etc.), beschrijven de onderwijsbehoeften van de groep en het individu, stellen een plan op en voeren deze uit. We evalueren en reflecteren dagelijks, aan het einde van een blok en aan het einde van een periode op ons handelen en op de resultaten. De plannen kunnen continu worden bijgesteld.We bespreken de resultaten tijdens de groeps- en kindbespreking met de intern begeleider. Ook worden de opbrengsten op school-, groeps- en individueel niveau besproken met de directie en het team o.l.v. de taal- en de rekencoördinator en de intern begeleider. We presenteren onze plannen aan elkaar en, door de input van collega’s, kunnen plannen nog worden bijgesteld.

Onze kwaliteitszorg staat uitgebreid omschreven in ons kwaliteitshandboek.